Kids & Fun

Kids & Fun

Ieder feestje, een feestje!

Algemene voorwaarden

Verhuur van een themakist / spel / feestpakket (lees huurpakket)

Het huurpakket is samengesteld op basis van het aantal kinderen vermeld per
kinderfeestje op de site en wordt duidelijk vermeld op de opdrachtbevestiging/factuur. Na
schriftelijke reservering van een huurpakket ontvangt de
huurder binnen een week na reservering een mail bevestiging van Kids & Fun
met alle van belang zijnde gegevens.

Reservering
Alle aanvragen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Het reserveren kan voorlopig als nog niet alle details bekend zijn en definitief met directe betaling.

Inhoud van de opdrachtbevestiging
De opdrachtbevestiging omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Kids & Fun is
overeengekomen:
1. De omschrijving/benaming van het feestpakket wat wordt gehuurd
2. Datum van het feestje
3. Vermelding van het aantal kinderen (jongens/meisjes) voor het feestje
4. Tariefafspraken
5. Betalingsafspraken
6. speciale extra afspraken, indien van toepassing

Prijzen / Aanbiedingen
Tariefafspraken volgen in de opdrachtbevestiging/factuur en zijn duidelijk terug te vinden
op de website. De huurder dient het bedrag te betalen bij het
ophalen van het huurpakket of voor verzending van het pakket. Het bedrag kan
ook minimaal 1 week van te voren op de rekening gestort worden (indien de reservering eerder gedaan is). De inhoud van
het gehuurde pakket staat in een afvinklijst. Acceptatie van het te huren
pakket door de huurder betekent dat de inhoud als compleet en kwalitatief in
orde wordt bevonden. In het geval van verlies of onherstelbare schade
kan een bedrag in rekening worden gebracht.
De te huren spullen kunnen per post verzonden worden, dan worden ze i.p.v. in
een kist, in een doos gedaan en verzonden. De verzendkosten zijn € 15,= incl.
retour-zending en worden via PostNL verzonden.

Betaling van het huurpakket kan via I-deal via definitief reserveren of contant bij het ophalen van de kist. Per bank via een overboeking kan ook altijd. Graag vermelding van het factuurnummer en de feestdatum.

Alle aanbiedingen van Kids & Fun zijn vrijblijvend en Kids & Fun behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer
dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
BTW
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW.

Gebruik van de gehuurde materialen
Voor alle materialen in het huurpakket van Kids & Fun geldt dat het alleen onder
toezicht van volwassenen gebruikt mag worden. Er zitten materialen bij die
schadelijk kunnen zijn voor kinderen onder de drie jaar. Kids & Fun is niet
aansprakelijk voor schade die op enigerwijze is ontstaan door het gebruik van de
gehuurde materialen. De huurder mag het gehuurde niet uitlenen of verhuren
aan derden. Niets uit het huurpakket mag zonder voorafgaande toestemming
verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De kleding en tafelkleed worden in principe door Kids & Fun gereinigd.

Ophalen / terug brengen van het huurpakket
Het huurpakket kan opgehaald worden de dag voorafgaande aan de datum van
het feestje. Terugbrengen kan dan ook weer de dag na het feestje. In overleg
kan hiervan afgeweken worden. Het gehuurde pakket wordt in principe verhuurd
voor 1 dag, later inleveren geschiedt in overleg en eerder ophalen ook.

Verzending van het huurpakket
Algemene regel is dat het pakket bij een feestje op woensdag, uiterlijk de zaterdag ervoor op de post gaat, bij een feestje op
vrijdag, de dinsdag ervoor en bij een feestje op zaterdag uiterlijk op de woensdag ervoor. Indien het feestje op andere dagen plaats vindt posten we minimaal 3 dagen van te voren. Voor het terug sturen geldt dat de doos de dag na het feestje gepost wordt,
of maandag indien het feestje op zaterdag heeft plaats gevonden. Graag overleg indien dit door omstandigheden later wordt.

Annuleren
Reserveringen kunnen uiterlijk 2 weken voor de huurdatum kosteloos geannuleerd
worden. Indien de huurder later wil annuleren zijn de huurkosten toch
verschuldigd.

Intellectueel eigendom | Copyright
Alle rechten van de zelfgemaakte artikelen en ontwerpen liggen bij Kids & Fun.
Niets mag zonder toestemming van Kids & Fun vermenigvuldigd of verspreid
worden.

Persoonsgegevens
Kids & Fun behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk
en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Voor een kinderfeestje van Kids & Fun op locatie verwijzen wij u naar
de voorwaarden van Udinique. Zoals hieronder vermeld staan;

De Algemene Voorwaarden van Udinique

Overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je reservering door
Udinique. Udinique is gerechtigd reservering te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een reservering niet wordt geaccepteerd, deelt Udinique dit binnen tien (10)
werkdagen mee.

Optie
U kunt voor een bepaalde periode een optie nemen. Opties zijn geldig tot 3 weken
voorafgaand aan de start tenzij anders afgesproken. Als zich een tweede
belangstellende aandient voor hetzelfde moment waarop reeds een optie staat,
wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de eerste optant. Dit is het
moment waarop beslist moet worden of er voor dat deel van de optie waar
zich een andere gegadigde voor aanmeldt wel of geen boeking plaats gaat vinden.

Reservering
Alle aanvragen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

Inhoud van de opdrachtbevestiging
De opdrachtbevestiging omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Udinique is
overeengekomen;
1. De omschrijving/benaming van de workshop/project/kinderfeestje
2. Aanvangsdatum van de workshop/project/kinderfeestje
3. De aard en de omvang van de workshop/project/kinderfeestje
4. Locatie waar de workshop/project/kinderfeestje plaatsvindt
5. Tariefafspraken m.b.t. de workshop/project/kinderfeestje
6. Evt. speciale extra afspraken

Prijzen / Aanbiedingen / BTW
Alle aanbiedingen van Udinique zijn vrijblijvend en Udinique behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW.

Wijzigingen aantal deelnemers
Uitbreiding van het aantal deelnemers dient ten minste een week voor de
workshop / kinderfeestje aangegeven te zijn, meerprijs voor die persoon. Bij het
afvallen van 1 deelnemer tot aan het minimum aantal deelnemers voor een
workshop worden geen kosten in rekening gebracht. Bij het afvallen van meer
dan 1 deelnemer worden de kosten van slechts 1 deelnemer in mindering gebracht.

Betalingsverplichting
Door een boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag
zoals vermeldt op de opdrachtbevestiging en/of factuur.

Betalingstermijn
Voor workshops gegeven door Udinique geldt dat de factuur minstens 7
kalenderdagen voorafgaand aan de start per mail wordt toegezonden. De
betaling kan plaatsvinden uiterlijk een week voor de workshop per bank of
contant op de dag van de workshop/kinderfeestje.

Annulering
Indien de boeking wordt geannuleerd binnen 1 tot 2 maanden voor aanvang wordt
niets in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 1 week en 1 maand voor
aanvang wordt 50% van de prijs berekend. Bij annulering binnen 1 week voor
aanvang wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

Annuleren
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de bevestiging
andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Udinique
1. Udinique kan de opdracht ontbinden ingeval van eigen overmacht en ingeval van
wanprestatie van de opdrachtgever.
2. Udinique is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als gevolg
van die beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs gevergd mag worden, gelet op onder meer het
verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor de beëindiging.
3. Indien de opdrachtgever de normale bedrijfsuitvoering staakt of opschort,
surséance van betaling voor de opdrachtgever wordt aangevraagd, of het
faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, kan Udinique haar
diensten direct beëindigen onder volledige handhaving van alle rechten. Behalve
door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden eindigt een overeenkomst
met onmiddellijke ingang ingeval één van beide partijen zich schuldig heeft
gemaakt aan een overtreding van enige bepaling uit genoemde overeenkomst en
deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende
sommatie heeft hersteld.
4. In geval van overmacht is Udinique gerechtigd de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen, zulks zonder weder rechterlijke tussenkomst en zonder dat
Udinique deswege tot enige schadeloosstelling verplicht zal zijn.
5. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde
oorzaak, welke niet aan udinique kan worden toegerekend en die de nakoming van
de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt,
dat die nakoming in redelijkheid niet van Udinique kan worden gevergd, zoals
oorlog of oorlogsgevaar, sabotage, overstroming of brand.

Schade
Mocht er schade zijn opgetreden aan de eigendommen van Udinique dan wordt
dit vergoed door degene die de schade heeft aangericht.

Aansprakelijkheid
Udinique is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van
eigendommen van en letsel aan deelnemers.
1. Udinique kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden
gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere
gevolgschade en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband
staande met door Udinique geleverde of ter beschikking gestelde producten of
diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De opdrachtgever vrijwaart Udinique voor aanspraken van derden
waartegenover wij ons niet op de onderhavige voorwaarden kunnen beroepen.
3. De aansprakelijkheid van Udinique zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de
opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
4. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van het
Udinique te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 2 weken nadat
hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken,
schriftelijk en met redenen omkleed bij Udinique ter zake heeft geprotesteerd.

Geschillen
Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Udinique zullen zoveel mogelijk
langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs
minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen,
daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden
beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en Udinique mochten ontstaan in
verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Udinique zijn vrijblijvend. Udinique behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen. Een overeenkomst
komt slechts tot stand na acceptatie van de opdrachtbevestiging.

Intellectueel eigendom | Copyright
Alle rechten van de zelfgemaakte artikelen en ontwerpen liggen bij Udinique. Niets
mag zonder toestemming van Udinique vermenigvuldigd of verspreid worden.
Persoonsgegevens
Udinique behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en
stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden

0

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Deze cookies zijn alleen ingesteld om ons inzicht te gevens van het gebruikersgemak. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten